1.png
Photographer
YOSHIO KAKINUMA
KOJI ISHIKAWA
​図書室